POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Wprowadzenie 

Ochrona informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tak, abyś czuł się bezpiecznie gdy ich używamy (przetwarzamy). Przetwarzamy je tylko i wyłącznie jeśli jest to niezbędne do prowadzenia działalności i świadczenia usług. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Dane kontaktowe:
Poliglota Szkoła Języków Obcych,
ul. Tęczowa 2a/28, 63-600 Kępno

2. Dlaczego używamy (przetwarzamy) dane osobowe? W jakich celach:

-komunikacji z Tobą, a szczególnie przekazania danych poprzez formularz zgłoszeniowy,

-korzystania z e-dziennika,

-wykorzystywania systemów Edu Bears: Bears’ Station, Plac Zabaw oraz Savvy Quest

-zawarcia umowy i jej realizacji.

3. Jak i kiedy zbieramy dane osobowe?

Poliglota w ramach prowadzonej działalności i świadczonych usług zbiera dane osobowe kiedy:

-wypełniasz dane w formularzu zgłoszeniowym,

-logujesz się do e-dziennika,

-korzystasz z systemów Edu Bears: Bears’ Station, Plac Zabaw oraz Savvy Quest

-zawierasz umowę, 

-wypełniasz formularz zgłoszeniowy

4.Twoje Dane gdzie mogą być przekazane:

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania o których mowa w punkcie nr 2. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, podmiotowi zarządzającemu stroną, firmom udostępniającym korzystanie z systemów Edu Bears oraz e-dziennika, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

5. Jakie dane przetwarzamy?

W ramach swojej działalności i świadczenia usług wykorzystuje następujące informacje:
• dane identyfikacyjne – np. imię i nazwisko,
• dane kontaktowe – np. adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu;
• informacje finansowe – np. dane dotyczące płatności, numer konta bankowego,
• dane podmiotów gospodarczych – np. nazwa firmy, numer NIP, dane osoby kontaktowej;

6. Prywatność dzieci.

Nasza strona internetowa nie jest skierowana do dzieci. Co do zasady, nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia chcące skorzystać z naszych usług powinny skorzystać z pomocy rodzica lub opiekuna. W przypadku, jeśli dziecko jest poniżej 16 roku życia i mogło ujawnić nam dane osobowe, rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami pod adresem sekretariat@poliglota.net, a my niezwłocznie usuniemy takie dane.

7. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których zostały one pozyskane. Po upływie okresu przechowywania usuniemy je lub zanonimizujemy, chyba że będziemy potrzebować Twoich danych osobowych do innych celów. Zrealizujemy to wyłącznie wówczas, jeśli będzie istniała podstawa prawna zachowania Twoich danych osobowych i zapewnimy, by były one dostępne wyłącznie w tym celu. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek pytań co do konkretnych okresów przechowywania danych, prosimy o kontakt z nami, wykorzystując dane kontaktowe powyżej lub adres: sekretariat@poliglota.net

8. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Poliglota może udostępniać dane osobowe osobom trzecim w następujących okolicznościach:
• podmiotom przetwarzającym dane, tj. takim, które przetwarzają je w naszym imieniu, wyłącznie jednak na podstawie naszych instrukcji. Poliglota będzie korzystać wyłącznie z podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają wystarczające gwarancje w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą;
• podmiotom współpracującym z Poliglotą, których usługi wspierają działalność Szkoły Języków Obcych, przykładowo podmiot obsługujący e-dziennik lub systemy Edu Bears: Bears’ Station, Plac Zabaw oraz Savvy Quest
• pracownicy i współpracownicy Poligloty, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wykonywania ich zadań. W takim przypadku dostęp zostanie udzielony tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do celów opisanych powyżej, a pracownik będzie zobowiązany do zachowania tych danych w poufności.

9. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawo dostępu do swoich danych
Prawo do sprostowania danych
Prawo do usunięcia danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Prawo do cofnięcia zgody
Prawo złożenia skargi
. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z przepisami, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 1, 00-193 Warszawa.

10. Jak zadać pytanie?

Pytania lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych możesz do nas kierować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w górnej części niniejszej polityki prywatności lub na adres: sekretariat@poliglota.net. W celu szybkiej odpowiedzi na Twoje pytanie, prosimy abyś podał: swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numeru telefonu lub adres e-mail), a w przypadku wniosków pisemnych także adres do korespondencji;
Możemy być zobowiązani do poproszenia Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości, zanim udzielimy Ci żądanych informacji. Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. 

11. Czy będziemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce?

Odpowiedź brzmi tak. Wynikać to może z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub też z rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Poliglota będzie informował komunikatem na swojej stronie internetowej.

12.Dane poza obszar EOG:

Co do zasady nie będą przekazywane dane poza obszar EOG. Jednak Poliglota ma swoje konta na portalach Facebook, Instagram. Zasady korzystania z portalu społecznościowego ustala podmiot zarządzający tymi portalami Facebook, Instagram. Z uwagi na korzystanie z tych usług Twoje dane mogą być przekazywane do USA oraz Kanady. Dane te bedą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony, dołączenie do grupy, wybranie opcji „obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas np. w formie zamieszczenia wpisu lub dodanie komentarza. 

13. Czy używamy wtyczek mediów społecznościowych?

Na stronie używane są wtyczki, narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale: Facebook, Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania dany osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych. 

14. Pliki cookies. Strona wykorzystuje wyłącznie pliki cookies niezbędne do jej działania.